注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

修远中队 的博客

学会学习 学会优秀

 
 
 

日志

 
 

五下看拼音写词语  

2013-06-07 22:08:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

国标本五语(下)词语复习

ɡē yáo    luǒ lù  jì mò   bènɡ tiào   páo xiào   huānɡ shān yě lǐnɡ

(       ) (      )(      )(         ) (        ) (                 )

zhī fán yè mào   chénɡ qiān yínɡ bǎi    pēn  fā   yǐ kào   lán ɡǎn

(              ) (                   ) (        ) (      ) (       )

niǔ kòu  wànɡ shènɡ  huān chànɡ  sì zhī  zuò wú xì dì   niànɡ xuě

(       )(          )(          )(      )(            ) (          )

 pǔ sù   mò zhī   mò xiě   huā bàn   bīnɡ qīnɡ yù jié  lí bā  hú dié

(     ) (      ) (      ) (        )(                )(     )(       )

jī chǐ  rǔ bái  zhí xínɡ  kònɡ zhì  huá qiáo  xiá ɡǔ  zhènɡ shí

(      )(      )(        )(        )(        )(      )(         )

rónɡ yán   ɡuǒ xié   lì rú  mǎ línɡ shǔ  jià jiē  xì jūn  sì yǎnɡ

(        ) (       )(      )(           )(       )(      )(       )

xiào lǜ   yòu rén  bào zào    pí qì    ɡān zào   mánɡ yǎ  chénɡ dù

(       ) (       )(       ) (      ) (        ) (       )(         )

bù qū bù náo   rú jī sì kě   yè yǐ jì rì   wú xī  huì shān  jī fèn

(            )(            )(            )(      )(        )(       )

fù ráo  yuè tán  xiǎnɡ yǒu shènɡ yù  bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ  pài qiǎn

(      )(       )(                  )(                    )(        )

jìnɡ yǐnɡ chén bì   shì bù kě dānɡ    mǎ tou     yí qì    quán tou 

(                 ) (               )(        ) (       )(         )

zènɡ sònɡ  sī liè  fàn wéi  huà xiǎn wéi yí  yán zhèn yǐ dài  rù yù

(         )(      )(       )(               )(               )(      )

kù xínɡ  tài shān  chǐ rǔ  nú lì ɡǒnɡ xínɡ  duì wu  jūn lì  zhàn xuē

(       )(        )(      )(     )(        )(      )(      )(        )

tónɡ ɡē  mó nǐ jǔ shì wú shuānɡ ánɡ shǒu tǐnɡ xiōnɡ  wéi miào wéi xiào

(      )(     )(               )(                  )(                )

jué wú jǐn yǒu   āi jí   fén mù    shī tǐ   lún kuò   mó tiān dà shà

(              ) (      )(       ) (       )(        )(              )

qì chénɡ  jǔ shì wén mínɡ   zì bēi   ōu zhōu   shēnɡ yá  bó wù ɡuǎn

(        )(               ) (      ) (        )(        )(           )

zhuānɡ shì  cǎo pínɡ   yōu yǎ  jiē tóu xiànɡ wěi  shān qīnɡ shuǐ xiù

(          )(         )(      )(                 )(                  )

xīnɡ luó qí bù  jīn bì huī huánɡ  mò lì  tāo qián hā qiàn  róu ɡē bó

(              )(                )(     )(       )(       )(         )

lǚ lǚ yōu xiānɡ  mò mínɡ qí miào  yì běn zhènɡ jīnɡ  lí ba  shí chén

(               )(               )(                 )(      )(       )

lǒu bào  fènɡ huánɡ  ɡē jīnɡ cǎo  shāi mǐ  huā jiào  zhànɡ zi  xié zi

(       )(          )(           )(       )(        )(        )(     )

ɡāo shēn mò cè  pénɡ luàn  nà mèn  wēn róu  yuè fēi  xián qì  jiū fēn

(             )(         )(      )(       )(       )(       )(       )

shī fu  hé xié  bīn bīn yǒu lǐ  wàn shuǐ qiān shān  jǐnɡ wèi  xù yǔ

(      )(      )(              )(                  )(        )(      )

jūn mào  rónɡ jìn   yù hán   jī hán jiāo pò   rán méi zhī jí  bǐ sài

(       )(        ) (       )(              ) (              )(      )

rì yè jiān chénɡ   bēnɡ tā   jīnɡ xīn dònɡ pò    xī ní   chōnɡ fēnɡ

(                ) (        )(                 )(      )(           )

pī bō zhǎn lànɡ  bēn ténɡ bù xī  qì zhuànɡ shān hé  zhē dǎnɡ  bì jìnɡ

(              )(              )(                 )(        )(       )

bǐ yù  chuán cānɡ  yè shēn rén jìnɡ  bù jiǎ sī suǒ  huì shēnɡ huì sè

(      )(         )(                )(             )(               )

shuǐ shān  rónɡ máo  dì tǎn  cì huái lín  qī xī  shú xī  pū lēnɡ lēnɡ

(        )(        )(      )(           )(     )(      )(            )

shēn jiàn   pái kōnɡ ér zhì  hū pénɡ yǐn bàn  tānɡ sháo   xī ɡà

(          )(               )(               )(         )(        )1---4元看写词语

姓名:_______得分:_________

huǎng  rú    chuī  yān   xié  jiǎo   niàn  dao   zī  rùn   guǎi  zhàng 

(            )   (              )  (          )  (              ) (          )  (              )

shēng lín qí jìng   yǐn rén rù shèng   gōng gōng jìng jìng   fǒu zé  duàn liàn

(              )  (              )  (                 )  (                            ) (                         )

bǎo  leǐ   dào dé   jī  lì   biān  cè   chén dān   zhí  qín   yuán  quán

(           )  (        ) (      ) (           )    (            ) (            )  (               )

Zhuān xīn zhì zhì    jiān rèn bù bá  chǎng  kāi  fēn fāng     wú  xiàn   miáo huì

(                         )  (                   )    (             )   (          )    (         )    (          )

xiāng  jù  huáng hūn  shén yùn  bǎo  lǎn  cāng jìng  fǎng zhī  lā  jī

(             ) (               )(               )(              )(            ) (            )(         )

diàn  táng   zé  mà   kūn  chóng   mǐn  jié   mǎn zài ér guī   zhèn  jīng

(             )   (          )  (              ) (            ) (                    ) (                )

pàn duàn  jù  lí   jiè  shào   xiāng jiāo   zōng sè   huì shēng huì sè

(            )(        ) (           )  (              )  (           ) (                          )

mín fù qí shí  zhǐ shǒu huà jiǎo  xiōng xiàng bì lù   yī rán   sōu suǒ  peì  hé

(                  ) (                        ) (                          ) (         ) (          )(           )

xié tiáo   huī  fù   yán sè   là jiāo   fù bù   máo dùn   ruì lì   bī zhēng 

(         ) (           ) (         ) (        )  (        )(             ) (         ) (            )

peì  hé  qiáng bì   téng kōng  zhāng kǒu jié shé   huà lóng diǎn jīng   lǐ mào

(          ) (           )  (             )  (                         )  (                           ) (          )

làn yú chōng shù   jīng tàn bù yǐ   tuī qiāo   gāo shàng    jīng xǐn   tuǒ tiē 

(                          )  (                 )  (            ) (                 )  (         )(           )

bài fǎng   yóu yù bù jué   jiān zhà tān lǎn   yào wán   qǐ pàn   zhōu xuá

(            ) (                     ) (                      )  (       ) (      ) (          )

jiē  jì  pò bù jí dài  wēi  bī  hú li   pú tao  chán zhuǐ   suūn chǔ  yí guàn

(     )(           )(      )(     )(       )(         )(         )(      )

huāng zhāng  huǎng yán  fèn biàn  jiè xīn   zhǎn xīn   wū yè   hǎi jiāng

(           )(          )(       )(      )(         )(      )(          )

ài dài   tòng dào   piān zhāng  bēng téng bù xī   bō fān làng yǒng  lián páng

(      )(        )(           )(              )(                )(       )

xié dài   réng cí   xū ruò  bìng mó  céng jīng   yùn yù   xiān ruò   zāoyù

(      ) (      ) (      )(        )(        )(       ) (       )(       )

 

 

把词语补充完整

   其境  引人入                  

凶相   )露   名(   )其实   金蝉脱(         )(   )不舍

枝(   )叶(     自相(   )(      张(   )结(  

画(   )点(       惊(   )不已       )诈(   )婪

迫不(   )待   金(   )辉煌   卧(   )尝胆      )屈一指

   )流不息      )舟(   )剑    守(   )待兔   

螳臂(   )车    滥竽(   )数       )耳(   )铃  

   )椟还(       邯郸(   )(         )(   )效颦

台上三分钟,____________________.师傅领进门,___________________.

要练惊人艺,_____________________.若要戏路通____________________.

艺多不压身______________________.

百日笛子千日箫_______________________.

  评论这张
 
阅读(288)| 评论(3)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018