注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

修远中队 的博客

学会学习 学会优秀

 
 
 

日志

 
 

四年级上册看拼音写词语  

2014-12-30 16:32:44|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
                                                                                     四年级上册看拼音写词语(第一单元)
                         班级          姓名          成绩       
chónɡ ɡāo   biān zhī    jìn tòu     yí xiànɡ    xīn láo 
(         )  (         )  (         )  (         )  (         )
chuànɡ zào   zhì huì     sù zào    zhāo xiá   zhù yuàn 
(         )   (         )   (       )   (        )   (         )
bō tāo   yǒnɡ qǐ   zhuó zhuànɡ   zhōnɡ xīn   dàn yuàn 
(      )  (       )    (          )    (         )   (         )
zuò ɡuān   ɡuān shǎnɡ   pǐn chánɡ   niànɡ zào   kuān wèi 
(         )  (         )   (         )   (         )  (         )
mán yuàn    ɡuì zǐ   pínɡ ɡuǒ   zǐ páo   fán nǎo 
(        )   (       )   (        )   (      )   (       )
jiǔ ɡē   róu rèn   shū zi   zhào yào    shū lǐ   yǎn zhēnɡ zhēnɡ 
(     )  (       )  (      )  (         )  (       )   (              )
qínɡ bú zì jīn   dì běi tiān nán   qū zhǐ kě shǔ 
(              )   (              )   (              ) 
xīn xù bù nínɡ   shǒu zú qínɡ shēn   xínɡ yǐnɡ bù lí 
(              )   (                 )   (                ) 
bēi huān lí hé   yīn qínɡ yuán quē   shí quán shí měi 
(              )   (                 )   (                )  
ɡè bèn dōnɡ xī   yánɡ chánɡ xiǎo lù   jǐnɡ jǐnɡ yǒu tiáo 
(              )   (                 )   (                ) 
wén sī mǐn jié   cōnɡ mínɡ ɡuò rén   qīnɡ chū yú lán 
(              )   (                 )   (                )  
yì mínɡ jīnɡ rén   táo lǐ zhēnɡ yán   hòu jì yǒu rén 
(              )      (              )   (                )  
shí nián shù mù ,  bǎi nián shù rén 
(                                  )  

订正:

四年级上册看拼音写词语(第二单元)
                         班级          姓名          成绩       
zhōnɡ yānɡ   máo zé dōnɡ   zhuānɡ yán   xuān ɡào   zhènɡ fǔ 
(         )  (           )  (         )  (        )  (       )
yí  shì   huì  huà     lì  zhì     pí  juàn     chén  liè 
(     )  (        )  (       )  (         )  (         )
zū fánɡ   yì bēi     ɡòu  mǎi   chénɡ jì   cuò wù 
(     )   (      )  (         )  (      )   (      )
yōu  yì   zhèn  jīnɡ    xiāo  huǐ   lì shǐ      zhí dé 
(      )  (         )   (         ) (         )  (       )
Shān  zhài    yán bā   chè dǐ    yì jīn    qī wǔ 
(         )  (      )  (      )  (      )  (      )
xiónɡ wěi zhuànɡ lì   huā tuán  jǐn  cù   wú cǎi  bīn  fēn 
(                )   (               )   (               ) 
piān piān qǐ wǔ   chà zǐ yān hónɡ   yǒnɡ wǎnɡ zhí qián 
(             )  (              )   (                ) 
shuǐ xiè bù tōnɡ   zhèn jīnɡ zhōnɡ wài   yǐ shēn xǔ ɡuó 
(             )   (                 )   (            ) 
bì xuè dān xīn   jí è rú chóu   dà  yì  miè  qīn 
(           )  (         )  (             )
ɡǎn nù ɡǎn yán   yōu ɡuó yōu mín   hénɡ méi  lěnɡ duì 
(            )  (               )  (                ) 
hào qì chánɡ cún   ɡōnɡ fu bú fù yǒu  xīn  rén   yǒu yǎn bù shí tài shān
(              )   (                        )   (                  ) 


订正:
 
四年级上册看拼音写词语(第三单元)
                         班级          姓名          成绩       
jǐ nán   zhù mínɡ   dà yuē    yì mǔ   xuán yá 
(      )  (         )  (         ) (         ) (         )
dònɡ xué   pēn tǔ   zhàn lǐnɡ   xiàn chénɡ   tú huà 
(         ) (         ) (         )  (         )  (         )
qià sì   jì xù   mǐn jié   táo cuàn   wán pí 
(      )  (     )  (         ) (         ) (         )
yán sù   óu ěr   qì dí   yì mǒ   shēnɡ chù 
(     )  (      )  (      )  (      )  (         )
zuǒ yòu   xīn xiān    xiè luò   yóu  qí   fēn  fu 
(       )  (         )  (        )  (       )  (         )
bānɡ mánɡ   tiāo jiǎn   ɡāo bǐnɡ   zǐ xì   zī tài 
(         )   (        )  (         )  (      )  (      )
bái lànɡ fān ɡǔn   mínɡ zhū sǎn luò   yín huā shènɡ kāi 
(               )   (                )    (                 )
shuǐ shēnɡ xuān ténɡ   ruò wú qí shì   lín shēn yè mào 
(                    )   (              )   (               )
shī qínɡ huà yì   ɡāo dī cuò luò   yì shòu zhēn qín 
(                )   (              )   (                )
bái liàn ténɡ kōnɡ   ɡǔ mù cān tiān   pínɡ hú fēi pù 
(                )   (               )   (             )
wèi wéi zhuànɡ ɡuān   sè cǎi bān lán   hān tài kě jū 
(                    )  (             )   (            )
shū huǎn pínɡ wěn   yí tài duān zhuānɡ   yōu rán zì dé 
(                  )   (                 )   (             )
chénɡ qún jié duì   chénɡ qiān shànɡ wàn   mò mò wú yán 
(                )   (                      )  (               )
bèn bèn zhuō zhuō   hú ɡuānɡ shān sè   rén jiān tiān tánɡ 
(                )   (                 )   (               )
mínɡ yuè qīnɡ fēnɡ   ɡuì zǐ piāo xiānɡ   shuǐ ɡuānɡ jiē tiān 
(                )       (                 )   (                 )
xiānɡ dé yì zhānɡ   jiānɡ shān rú huà   yú mǐ zhī xiānɡ
(                  )   (                )   (                 )

订正:
四年级上册看拼音写词语(第四单元)
            班级          姓名          成绩         
bǎn fǔ   yí zhànɡ   jiā hòu   zhù zi   hé lǒnɡ 
(      )   (        )    (      )   (      )   (      )
xuè yè   pí fū   tōu dào   mài  jìn   chénɡ fá 
(      )   (      )  (       )   (        )   (        )
zhuó shí   ɡān zànɡ   xī là   huò dé   shuǐ ɡuàn 
(        )   (         )  (      )  (      )   (          )
jiāo ào   cán kuì   shèn chū   lòu shuǐ   jiāo ɡuàn 
(       )   (       )   (        )   (        )    (          )
huā pínɡ   xīn shǎnɡ   jīnɡ pí lì jié   zònɡ hénɡ jiāo cuò 
(        )   (         )    (               )   (                   ) 
bù yuǎn wàn lǐ   zhānɡ ɡōnɡ dā jiàn   xiǎo xīn yì yì 
(               )   (                    )   (               )
dà fā léi  tínɡ   rì fù yí rì   wán hǎo wú sǔn 
(               )    (            )   (                )
hùn dùn bù fēn   hūn tiān hēi dì   dà dāo kuò fǔ 
(               )   (                )    (             )
kāi tiān pì dì   yǔ rì jù zēnɡ   dǐnɡ tiān lì dì 
(               )   (                )  (               )
biàn huà wàn duān   ɡǎi tiān huàn dì  sān shān wǔ yuè   
(                  )    (                )   (                 )
ɡuānɡ mánɡ wàn zhànɡ
(                      )


订正:


四年级上册看拼音写词语(第五单元)
                     班级          姓名          成绩       
yí biàn   zhěn tou   shāo wēi   qī mò   xí ɡuàn 
(       )   (        )   (         )  (      )   (      )
jī chǔ   yào cái   huī chén   shī tú   zhǔ fàn 
(      )   (       )   (        )   (      )    (      )
sì miào   xiū dìnɡ   jiǎo jié   zhuān tóu   duān xiánɡ 
(       )  (        )     (       )    (         )   (          )
chě xià   jiān kǔ   lù chénɡ   tuō lěi   shī tǐ 
(       )   (       )   (        )    (      )   (      )
mì mi   wù zhì   quē fá   shì liànɡ   huà tí 
(    )   (      )   (      )    (         )   (      )
zhī zhū   kuà yuè   xī ní   yóu dì   yì fēnɡ xìn 
(       )   (       )   (     )   (      )   (            )
chá yuè   fù kuǎn   ɡǔn ɡuā làn shú   zī zhì tōnɡ jiàn 
(       )   (       )   (                )   (                  ) 
háo bú qì něi   jí qǐ zhí zhuī   mínɡ liè qián máo 
(              )   (               )   (                    )
yuǎn dù chónɡ yánɡ   qín nénɡ bǔ zhuō   yǒu suǒ zuò wéi 
(                   )    (                 )   (                )
jī cān kě yǐn   xiǎo xínɡ yè sù   yǐn yǐn yuē yuē 
(              )   (                )   (                )
yè mù jiànɡ lín   chánɡ nián lěi yuè   běn cǎo ɡānɡ mù 
(                 )  (                   )    (                 )
ruò yǒu suǒ wù   chénɡ fēnɡ pò lànɡ   hún shēn wú lì 
(               )   (                    )   (               )
bù zhī bù jué   qǐ sǐ huí shēnɡ   bú zhì ér yù 
(               )  (                )   (             )
wàn shuǐ qiān shān   qīn pénɡ hǎo yǒu   wú suǒ bù yǒu 
(                   )    (                  )   (             )
tiān nán hǎi běi     zú bù chū hù   xī xī xiānɡ ɡuān 
(                   )   (              )   (                  )
kuài jié fānɡ biàn   fēnɡ fù duō cǎi   qī zuǐ bā shé 
(                   )   (                 )   (                )
pò bù jí dài   xué fù wǔ chē    mǎn fù jīnɡ lún 
(             )   (               )   (                )
xué ɡuàn zhōnɡ xī   bó ɡǔ tōnɡ jīn   ɡōnɡ chénɡ mínɡ jiù 
(                  )   (                )  (                       )
zhù zuò děnɡ shēn   wēn wén ěr yǎ   wén zhì bīn bīn
(                  )    (               )  (                )

订正:
四年级上册看拼音写词语(第六单元)
                    
班级          姓名          成绩       
chénɡ shí   ɡù zhànɡ   chē liànɡ   chāo chū   lí mǐ 
(         )   (        )   (          )   (        )   (     )
bì jìnɡ   zé rèn   jì xìn   qiàn yì   hòu huǐ 
(       )   (      )   (      )   (       )   (      )
jū rán   dì zhǐ   yì juǎn   yù fā    cāi cè 
(      )   (      )   (       )  (      )    (      )
bō kāi   shū ɡuì   pènɡ zhuànɡ   táo qì   péi bàn 
(      )   (      )    (           )    (      )   (       )
fú àn   xìn lài   niǔ dònɡ   huánɡ bǎnɡ   fā cái 
(     )   (      )    (        )   (           )  (      )
fā shì   línɡ hún   cán hài   chì zé   huán ɡù sì zhōu 
(     )    (        )   (       )   (      )   (                )
wú rén zhī xiǎo   shén qì shí zú   bù yóu zì zhǔ 
(                )   (                )  (              )
bō tāo xiōnɡ yǒnɡ   qiān ēn wàn xiè   tū fā qí xiǎnɡ 
(                )     (                 )   (               )
hào hào dànɡ dànɡ   chūn ɡuānɡ mínɡ mèi   dāo qiānɡ jiàn fǔ 
(                )      (                   )    (                   )
zhī ēn tú bào   ēn jiānɡ chóu bào   jiàn lì wànɡ yì 
(              )   (                  )   (                )
bèi xìn qì yì   ɡān dǎn xiānɡ zhào   kāi chénɡ xiānɡ jiàn 
(              )   (                   )    (                     )
tónɡ zhōu ɡònɡ jì   xīn zhào bù xuān   zhì tónɡ dào hé 
(                  )   (                  )   (                )
qīn mì wú jiàn   rónɡ rǔ yǔ ɡònɡ   chún wánɡ chǐ hán 
(               )   (                )    (                  )


订正:


四年级上册看拼音写词语(第七单元)

                    班级          姓名          成绩       

wù sōnɡ   sú chēnɡ   bǎo hé   nínɡ jié   shè shì dù 
(       )   (        )   (      )   (        )    (          )
mí màn    línɡ xià   lǒnɡ zhào   yān mò   mó hu 
(      )    (        )   (        )     (      )  (      )
zhānɡ tiē   zēnɡ tiān   xiánɡ hé   qì fēn   liú lǎn 
(         )   (         )    (        )   (      )   (       )
yuè lǎn   ɡē sònɡ   shēnɡ lǜ   ào miào   cí jiù suì 
(       )   (       )    (       )    (      )    (          )
sān jiǔ yán hán   dà dì bīnɡ fēnɡ   shí lǐ chánɡ dī 
(                )   (                )    (               )
jié bái jīnɡ yínɡ   yín ɡuānɡ shǎn shuò   yín sōnɡ xuě liǔ 
(                 )    (                    )     (                )
qiān zī bǎi tài   qiónɡ zhī yù shù   qínɡ bú zì jīn 
(                )   (                  )   (               )
xīn chūn jiā jié   jiā jiā hù hù    wàn zǐ qiān hónɡ 
(                )    (               )    (                 )
xīn xīn xiànɡ rónɡ   yì yánɡ dùn cuò   hé xié dònɡ tīnɡ 
(                )       (                )   (                 )
kāi juàn yǒu yì   chūn mǎn rén jiān    qiān fān jìnɡ fā 
(                )   (                   )    (                 )
wàn mǎ bēn ténɡ   liù chù xīnɡ wànɡ     wǔ ɡǔ fēnɡ dēnɡ 
(                )   (                   )    (                 )
ɡuó tài mín ān    rén shòu nián fēnɡ
(                )   (                   )

订正:
  评论这张
 
阅读(190)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018